Покана за свикване на ОС

ОС - джаги джагоарс 2022

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

от УС на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „КЛУБ ДЖАГОАРС”,

седалище  и адрес на управление:

гр. София 1505, район „Слатина“, бул. “Ситняково” 39А, ет. 5, ап. 18

до членовете на „КЛУБ ДЖАГОАРС

 

Общо събрание на Сдружение „КЛУБ ДЖАГОАРС” се свиква на 03.08.2022 год. от 19,00 часа в залата за тренировки - гр. София, бул. „Тодор Александров“ 64 /сградата на Кино Арена Запад/– в ляво от централния вход – ниво -2, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността и финансовото състояние на Сдружението за 2021 г. – годишния доклад за дейността (ГДД) и годишния финансов отчет (ГФО)
  2. Разни

Председател на УС,

Екатерина Владимирова Атанасова

07 юли 2022, София