Radostina Lyubomirova


Gender: 
Жени
Category: 
SEMI-PRO

Club Ranking


for season
Rank: Points Total: pts


for season 2019
Rank: 31 Points Total: 135 pts

Rank Singles: 21    Points Singles: 85 pts
BFF Chalenger OS V - 29.10.2019 - Place: 13 - Points: 45 (Top 4)
BFF Chalenger OS VI - 10.12.2019 - Place: 17 - Points: 40 (Top 4)
Rank Doubles: 43    Points Doubles: 50 pts
BFF Chalenger OD V - 30.10.2019 - Place: 9 - Points: 50 (Top 4)

for season 2020
Rank: 21 Points Total: 235 pts

Rank Singles: 18    Points Singles: 85 pts
BFF Chalenger OS I - 28.01.2020 - Place: 13 - Points: 45 (Top 4)
BFF Chalenger OS IV - 16.09.2020 - Place: 17 - Points: 40 (Top 4)
Rank Doubles: 21    Points Doubles: 150 pts
BFF Chalenger OD IV - 26.09.2020 - Place: 9 - Points: 50 (Top 4)
BFF Chalenger OD II - 26.02.2020 - Place: 9 - Points: 50 (Top 4)
BFF Chalenger OD I - 29.01.2020 - Place: 9 - Points: 50 (Top 4)

for season 2021
Rank: 8 Points Total: 650 pts

Rank Singles: 11    Points Singles: 260 pts
BFF Chalenger OS IV - 19.09.2021 - Place: 5 - Points: 60 (Top 5)
BFF Chalenger OS II - 29.08.2021 - Place: 7 - Points: 55 (Top 5)
BFF Chalenger OS VII - 11.12.2021 - Place: 9 - Points: 50 (Top 5)
BFF Chalenger OS III - 11.09.2021 - Place: 9 - Points: 50 (Top 5)
BFF Chalenger OS VI - 05.12.2021 - Place: 13 - Points: 45 (Top 5)
BFF Chalenger OS I - 24.07.2021 - Place: 13 - Points: 45
Jago Sofia Open 2021 - OS 20-22.08.2021 - Place: 17 - Points: 40
BFF Chalenger OS V - 26.09.2021 - Place: 17 - Points: 40
Rank Doubles: 6    Points Doubles: 390 pts
BFF Chalenger OD II - 25.08.2021 - Place: 2 - Points: 90 (Top 5)
BFF Chalenger OD VII - 15.12.2021 - Place: 2 - Points: 90 (Top 5)
BFF Chalenger OD IV - 15.09.2021 - Place: 3 - Points: 80 (Top 5)
BFF Chalenger OD III - 08.09.2021 - Place: 4 - Points: 70 (Top 5)
BFF Chalenger OD VI - 01.12.2021 - Place: 5 - Points: 60 (Top 5)
BFF Chalenger OD V - 22.09.2021 - Place: 5 - Points: 60
BFF Chalenger OD I - 28.07.2021 - Place: 9 - Points: 50
Sofia Grand Masters 2021 - OD 10.10.2021 - Place: 33 - Points: 30

for season 2022
Rank: 19 Points Total: 425 pts

Rank Singles: 20    Points Singles: 175 pts
BFF Chalenger OS V - 18.05.2022 - Place: 13 - Points: 45 (Top 4)
BFF Chalenger OS I - 26.01.2022 - Place: 13 - Points: 45 (Top 4)
BFF Chalenger OS II - 26.02.2022 - Place: 13 - Points: 45 (Top 4)
Jago Sofia Open 2022 - OS 04.06.2022 - Place: 17 - Points: 40 (Top 4)
BFF Chalenger OS IV - 30.04.2022 - Place: 17 - Points: 40
Rank Doubles: 14    Points Doubles: 250 pts
BFF Chalenger OD II - 23.02.2022 - Place: 2 - Points: 90 (Top 4)
BFF Chalenger OD I - 29.01.2022 - Place: 7 - Points: 55 (Top 4)
BFF Chalenger OD IV - 27.04.2022 - Place: 7 - Points: 55 (Top 4)
Jago Sofia Open 2022 - OD 05.06.2022 - Place: 9 - Points: 50 (Top 4)
BFF Chalenger OD VII - 01.10.2022 - Place: 9 - Points: 50
BFF Chalenger OD III - 27.03.2022 - Place: 9 - Points: 50
Sofia Grand Masters 2022 - OD 09.10.2022 - Place: 33 - Points: 30

for season 2023
Rank: 15 Points Total: 425 pts

Rank Singles: 17    Points Singles: 165 pts
BFF Chalenger OS II - 25.02.2023 - Place: 3 - Points: 80 (Top 4)
BFF Chalenger OS V - 17.05.2023 - Place: 13 - Points: 45 (Top 4)
Jago Sofia Open 2023 - OS 04.06.2023 - Place: 17 - Points: 40 (Top 4)
Rank Doubles: 16    Points Doubles: 260 pts
BFF Chalenger OD II - 22.02.2023 - Place: 2 - Points: 90 (Top 4)
BFF Chalenger OD III - 25.03.2023 - Place: 5 - Points: 60 (Top 4)
Jago Sofia Open 2023 - OD 04.06.2023 - Place: 5 - Points: 60 (Top 4)
BFF Chalenger OD VI - 02.08.2023 - Place: 9 - Points: 50 (Top 4)
Sofia Grand Masters 2023 - OD 15.10.2023 - Place: 17 - Points: 40